III Certame de Pintura Rápida de Vilalba

Redacción.-

O Instituto de Estudos Chairegos de Vilalba convoca o III Certame de Pintura
Rápida, de acordo coas seguintes Bases:

1. LUGAR E DATA DA CELEBRACIÓN
Sábado, 4 de xuño de 2011, en Vilalba (Lugo)
2. PARTICIPANTES
Poderán participar todos os artistas que o desexen. Acudirán provistos do material necesario, incluíndo o cabalete onde se exporá a súa obra.
3. SOPORTE
Só se admite un soporte por concursante. A tea, papel ou taboleiro debe estar montado sobre bastidor ou material ríxido, totalmente en branco e de superficie lisa. O tamaño será dun mínimo de 50 cm. e dun máximo de 116 cm. en calquera dos seus lados.
4. SELADO
Os participantes presentaranse o mesmo día do Certame na Praza da Constitución de Vilalba entre as 9:00 e as 11:00 horas para o selado e numeración do soporte. Os que o desexen poderán selar dous soportes, aínda que só poderán presentar un a concurso.
5. TEMA
O casco urbano de Vilalba e Paseo Fluvial e zona recreativa da Madalena. O cadro pintarase diante do motivo escollido polo pintor (in situ) e ha ser perfectamente recoñecible, non aceptándose o uso de fotografías, reproducións, etc. para a realización do mesmo. A organización supervisará a situación de cada participante.
6. TÉCNICA
As técnicas pictóricas admitidas serán: óleo, acrílico e acuarela.
7. ENTREGA E EXPOSICIÓN
O Certame remata ás 17:30 horas, debendo presentarse todos os participantes cos seus traballos sen asinar nos soportais da Praza da Constitución para seren expostos a continuación nos seus cabaletes. Membros da organización recollerán dende as 16:00 horas as obras de aqueles que o desexen.
8. XURADO
O Xurado estará composto polo Presidente do Instituto de Estudos Chairegos (ou persoa en quen delegue) e dúas persoas relacionadas co mundo da Arte.
9. DITAME E ENTREGA DE PREMIOS
O Xurado reunirase unha vez expostas as obras para elixir as premiadas. O ditame, que será inapelábel, darase a coñecer sobre as 19:00 h., procedendo de contado á entrega dos premios. As persoas premiadas deberán asinar as súas obras.
10. PREMIOS
O Certame estará dotado cos seguintes premios:
1º: 1.200 €
2º: 900 €
3º: 700 €
Concederanse tamén dous accésits de 500 € cada un e patrocinados por:
* TAR Asesores-Librería Pergamino2
* Representaciones Cabarcos.
O Xurado poderá declarar deserto algún dos premios ou accesits.
11. PROPIEDADE DAS OBRAS
As obras premiadas pasarán a ser propiedade das entidades que outorguen os premios, que tamén se reservan os dereitos de reprodución.
12. EXPOSICIÓN E VENDA
As obras non premiadas poderán continuar expostas para a súa venda ao público até as 20,00 horas, debendo ser retiradas polos autores a partir dese momento.
13. CONFORMIDADE
A participación supón a plena aceptación das presentes bases, así como calquera modificación sobre as mesmas que redunde no beneficio do Certame.

25 de maio de 2011

0 comentários :

Danos a túa opinión