Vilariñas 2021

Redacción. -

A agrupación poética de base NPG Nova Poesia Guitirica e a  Asociación Socio-Cultural Lareira de soños dos Vilares convócan a V edición do Certame VILARIÑAS de micropoemas no que poderán participar todos @s escritores/as que queiran.
A participación neste concurso é completamente de balde.
Os micropoemas presentados ao concurso serán inéditos, orixinais e non premiados nin publicados. Os autores son responsables tanto deste punto como da autenticidade dos seus propios datos.
O tema será “Libre”. Cada participante podrá enviar un máximo de UN micropoema que debe estar escrito en GALEGO en calquera das normativas, ou portugués acompañado dunha foto ou imaxe e presentarase ao concurso a través do correo electrónico
dosvilares@gmail.com ou npggazeta@gmail.com en formato Word
Os micropoemas terán una extensión mínima de 2 versos e máxima de 3 versos sen incluir o título. Cada poeta poderá presentar un máximo de UN micropoema a concurso e cada un deles serán xulgados conxuntamente coa imaxe que o acompañe.
Admitiranse obras desde o 1 de xaneiro até o día 31 de xaneiro de 2021, ás 23:59 horas.
A organización do concurso reservase o dereito a eliminar aqueles micropoemas que podan ir en contra da protección da infancia, do respeto, ou induzan ou promovan actos delictivos, denigratorios ou violentos en cualquera das súas formas.
O xurado terá en conta a orixinalidade, técnicas empregadas, calidade e contido do poema coa súa imaxe. O xurado estará composto pol@s poetas da NPG Nova Poesía Guitirica. O fallo do xurado será inapelable e farase público a través dos distintos soportes dixitais de Os Vilares, lareira de soños, e da NPG Nova Poesía Guitirica nas duas semanas posteriores ao peche do concurso.
Entre os micropoemas participantes, escolleranse aos tres gañadores do premio que consistirá no trofeo <VILARIÑA> deseño exclusivo da artista Viki Rivadulla e edición das obras presentadas na web www.npggazeta.gal.  A edición da antoloxía do blogue poético será segundo criterio da NPG Nova Poesía Guitirica, e Os Vilares, lareira de soños. Farase un acto poético público cos premiados e poetas convidad@s.
Polo feito de participar, os premiados autorizan a NPG Nova Poesía Guitirica e á Lareira de soños a editalos nos soportes fisicos e dixitais que considere oportunos.”
@s poetas que forman parte da NPG Nova Poesia Guitirica poderán parricipar pero os seus poemas non entrarán a concurso.

29 de dec. de 2020

0 comentários :

Danos a túa opinión