Premio Modesto Figueiredo 2012

Redacción.-

A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro, coa colaboración do Concello de Cerdedo organiza o Certame Nacional Galego de Narracións Breves baixo o nome de "Premio Modesto R. Figueiredo”. Este certame organízase coa finalidade de promover a literatura narrativa en lingua galega e homenaxear ao seu artellador, o pontevedrés Modesto R. Figueiredo ( e tamén neste ano en especial á memoria e homenaxe de DON ANTONIO RODRÍGUEZ FRAIZ, natural de Tomonde,Cerdedo, fundador da Fundación do Padroado Pedrón de Ouro).

Poderán participar todos os autores e autoras de calquera nacionalidade, con
unha ou máis obras, sempre que estean escritas en lingua galega, sexan inéditas e non se presentasen antes a ningún outro certame literario.

Os traballos deben ter un mínimo de cinco e un máximo de trinta páxinas
mecanografadas a dobre espazo e por unha soa cara en follas de tamaño DIN-A4. Non obstante, o Xurado poderá reconsiderar esta base se entendese que a
temática ou desenvolvemento lóxico do argumento o precisasen.

As persoas que participen deberán enviar os seus traballos por quintuplicado
sen remite, ou outra forma de identificación, antes do 2 de novembro de 2012 a algún destes enderezos: FUNDACIÓN DO PADROADO DO PEDRÓN DE OURO, Apdo. de Correos,627. Santiago de Compostela; ou ben, CONCELLO DE CERDEDO, Praza do Concello,nº1, 36130 CERDEDO-Pontevedra.

Para a identificación das persoas premiadas ou para aquelas autoras de obras que o Xurado considere apropiadas para publicar, todos os traballos deberán engadir un sobre pechado, cos seus datos (nome, apelidos, enderezo, teléfono ou correo electrónico) e o currículo vitae se o considera oportuno.No exterior do sobre só aparecerá o título ou lema da obra.

Con respecto aos traballos que o Xurado considere merecentes de
publicación poderán abrirse as plicas correspondentes para poñerse en contacto cos autores e autoras para que dean o consentimento para publicalos.

A obra gañadora será premiada con 1000€. Porén, se o Xurado considera de
calidade outras obras, dúas delas máis poderán obter segundos premios que serán de 400 € cada un. Ademais, o Xurado poderá recomendar a publicación daqueles traballos que así o considere (aínda, que non conten con premio económico). En todo caso, a publicación destas obras soamente será posíbel co consentimento dos seus autores e autoras.

O Xurado estará composto por especialistas en crítica literaria
designados pola Fundación do Pedrón de Ouro co asesoramento e colaboración das Asociacións de Escritores ( AELG e PEN CLUBE DE ESCRITORES DE GALCIA )e do Concello de Cerdedo. Así, a Fundación do Pedrón de Ouro reservarase os postos de presidente/a, secretario/a e moderador/a (estes dous últimos con voz pero sen voto). Se a calidade literaria das obras non fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá declararse deserto.

O Xurado reunirase cara á terceira semana do mes de decembro e dará a
coñecer a obra ou obras premiadas coa apertura de plicas diante dos medios de comunicación. Finalmente, ao remate da decisión do Xurado o/a secretario/a redactará a acta que asinarán todos os membros deste.

Os premios que obteñan as obras seleccionadas entregaranse nun acto
organizado polo Concello de Cerdedo ( Pontevedra) na segunda quincena de decembro en día e data que se dará a coñecer oportunamente. Os/as autores/as premiados/as terán que recoller persoalmente os seus galardóns.

A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro reservarase o dereito exclusivo de publicar as obras premiadas na súa primeira edición. O/a autor/a ou autores/as, ao aceptaren estas bases, renuncian voluntariamente aos seus dereitos en favor da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro.


A partir da seguinte edición, as obras son da total propiedade das súas autoras e autores, os cales terán a obriga de facer constar que a obra foi premiada no Premio Modesto R.Figueiredo da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro. As obras non premiadas seranlles devoltas aos seus autores e autoras se as requiren antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado. Se ninguén as require, serán destruídas.

A Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro é a única entidade con
capacidade para decidir en última instancia calquera dúbida que puidese suscitar a interpretación das bases deste certame.

O feito de concursar xa obriga ás autoras e aos autores a aceptar as bases deste Certame.

30 de xul. de 2012

0 comentários :

Danos a túa opinión